KREDİ KARTLARI İÇİN KART ÜCRETİ İTİRAZ DİLEKÇELERİ

1) bankaya yapılacak itiraz dilekçesi

 

DİLEKÇE 1

 

 

 

 

 

Tarih :

 

 

 

 

……………………. Bankası Genel Müdürlüğü’ne

 

 

KONU: Kredi kartı yıllık ücreti hakkında.

Bankanızın ……….. no’ lu kart hamiliyim.

Son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan YTL tutarlı kredi kartı yıllık ücreti talebiniz haksız olup ekteki Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen YTL’ yi kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

 

 Ad ve Soyadı             İmza:

 

Adres.

 

 

 

 

2) tüketici hakem heyetine yapılacak itiraz dilekçesi

 

 

 

Dilekçe 2

 

 

………………Kaymakamlığı

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına

 

Başvuran :

Karşı taraf :

Konu : Kredi kartı yıllık ücretinin iadesi hk.

Olay : No’lu kredi kartı sahibiyim. Kredi kartımdan yıllık kart aidatı olarak YTL.olarak kesilmiştir. Kredi kartı slipi ektedir.

Dayanak : Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş bir kredi kartı sözleşmesi imzalanmış, ancak bir kopyası elime verilmemiş ve bu nedenle okunamamıştır. Sözleşme şartlarından olan üyelik ücretinden bilgim yoktur.

* 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. Maddesi gereğince bu sözleşme:

- Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.

- Sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.

* 42-10-B/980 sayılı yazısıyla BDDK, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesinin (4) numaralı fıkrası “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.” Hükmünü amirdir.

- Sözleşmede karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm de 4077 sayılı yasanın 6.maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.

- Kredi kartı yıllık aidatları 3 YTL ve 50 YTL arasında değişmektedir. Genel Hukuk ilkeleri gereği Banka lehine fahiş uygulama olarak görülen bu ücretin taraflar arasında “AŞIRI FAYDALANMA” ya neden olduğu açıktır ve geçersizdir.

* Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi gereğince “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” hükmüne göre; Tokat, Zile TSHH’ ce 08/02/2007 tarih ve 2007/5 sayılı karar ve T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65, Karar 2006/368 no’ lu kesinleşen kararları KURULAN BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARI KAPSADIĞI VE BAĞLADIĞI İÇİN verilen kararlar, iade kararı isteyen bütün tüketiciler için uygulanmalı, kurum ve kuruluşlar muhataplarına farklı işlem yapmamalıdırlar.

Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan YTL’ nin, tarafıma iade edilmesine karar verilmesini dilerim.


Ad ve Soyadı     İmza :

ADRES .

EKLER : Hesap ekstresi

Karşı tarafa gönderilen iadeli- taahhütlü yazı ve alındı belgesi.

 

 

 

NOT : Birinci dilekçede bankaya yapılan itiraz dilekçe başvurularında herhangi bir sonuç çıkmazsa ikinci dilekçe örneği ile tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalıdır. Tüketici hakem heyeti bağlı bulunduğunuz bölgede bulunmaktadır.

 

 

 

 

KAYNAK : TÜDER

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !